Posted in Մաթեմատիկա

Թվի պատիկ

 1. Գտիր  7-ի  կրկնապատիկը։7*2=14
 2. Գտիր  6-ի  եռապատիկը։ 6*3=18
 3. Գտիր   8-ի  քառապատիկը։8*4=32
 4. Գտիր  10-ի  հնգապատիկը։10*5=50    
 5. Գտիր  4-ի  տասնապատիկը։4*10=40    
 6. Թվարկիր  2-ի  պատիկ մի  քանի թիվ,  որոնք փոքր են 20-ից։ 2,4,6,8,10,12,14,16,18: 9 հատ
 7. Թվարկիր   3-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 3-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։ 3,6,9,12… ամենափոքր 3
 8. Գրեք  6-ի  պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 54-ից։ 6,12,18,24,30,36,42,48, 8հատ
 9. Գրեք  8-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 8-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։ 8,16,24,32… ամենափոքր 8
 10. Թվարկիր 7-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 30-ից։ ,35,42,49,56,63,… 5հատ
 11. Թվարկիր  9-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 9-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։ 9,18,27,36… ամենափոքր 9
 12. Թվարկիր 10-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 70-ից։10,20,30,40,50,60 6հատ
 13. Թվարկիր  12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ից։ 36,48,60,72,84…5հատ
 14. Գրեք  13-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 13-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։13,26,39,52… ամենափոքր 13
 15. Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։10*6=60
 16. Ո՞րն է ամենամեծ  միանիշ թվի կրկնապատիկը։ 9*2=18
 17. Ո՞րն է ամենափոքր  եռանիշ թվի տասնապատիկը։ 100*10=100
 18. Ո՞րն է ամենափոքր  քառանիշ թվի քառապատիկը 1000*4=4000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s