Posted in Մայրենի

Թե ինչպես եղևնին դարձավ փշատերև

Մի օր մի տղա աճեցրեծ մի անփուշ եղևնի: Այդ եղևնին աճեց, բայց դեռ անփուշ էր: Տղան գնաց մի ծերուկի մոտ և խնդրեց, որ եղևնուն դարձնի փշոտ: Ծերուկն ասաց:


– Դու փետք է գտնես փուշ:

Տղան գտավ փուշ և բերեց տվեց ծերուկին: Ծերուկը պատրաստեց այդ նյութը և տարավ կաթացրեց եղևնու վրա: Այդ ժամանակ էլ եղևնին դարձավ փշատերև:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s