Posted in Հաշվետվություն, Բնագիտական փորձեր

Բնագիտուցյունից հաշվետվություն երորրդ շրջան

Ես այս տարի ակտիվ էի բնագիտությունից: Սովորեցի սնկերի մասին, ազոտական պարարտանյութերի, հողի և կենդանիների օրգանիզմի մասին և այլ: Ուսումնասիրում էինք ծաղիկներ, ծառեր, կարմիր գիրքը և այլն: Մենք ծառեր էինք տնգում, օգնում էինք ընկեր Շուշան և քարեր էինք տեղափոխում: Ես այս տարի շատ սիրեցի բնագիտությունը:

Բնագիտություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s