Posted in Մաթեմատիկա

20․10․2021

1․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 2 սմ, 9 սմ,  11 սմ։
11*9*2=198սմ

2․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 5 դմ, 7 դմ,  8 դմ։
8*7*5=280դմ

3․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 6 սմ,  12 սմ, 10 սմ։
12*10*6=720սմ

4․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 13 սմ, 15 սմ,  10 սմ։
15*13*10=4650սմ

5․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ,  12 սմ, 10 սմ։
12*11*10=1320սմ

6․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝         

 3 դմ,  20 սմ, 10 սմ։
20*10*3=600սմ

7․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ, 12 սմ, 14 սմ։
14*12*11=1848սմ

8․Հաշվեք  2 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։
2x2x2=8

9․ Հաշվեք  5 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։
5*5*5=125

10․ Հաշվեք  11 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։
11*11*11=1331

11․ Հաշվեք  10 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։
10*10*10=1000

Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։


Հաշվեք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 10սմ, 13 սմ և 15սմ:
Հաշվեք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 20սմ, 23սմ և 15սմ:
Հաշվեք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 3 դմ 15սմ և 12սմ:
Հաշվեք  20 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։
Հաշվեք  13 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։
Հաշվեք  9 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s