Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա 27.11.2022

63-35=28

 1. Ստուգե՛ք հավասարությունը.
  ա) –34 + 21 = 21 + (–34),
  -34+21=-13
  21+(-34)=-13

  գ) –68 + 30 = 30 + (– 68),
  -68+30=38
  30+(-68)=38

  բ) 44 – 37 = –37 + 44,
  44-37=7
  -37+44=7

  դ) 10 + (– 66) = –66 + 10։
  10+(-66)=-56
  (-66)+10=-56

-8+5=-3
|-3|=3
8+(-5)=3

Իրար հավասար են

2*|2|-|-6|+3=1
2*|-10|-|-6|+3=17
2*|5|-|-6|+3=7
2*|-6|-|-6|+3=9
2*|-1|-|-6|+3=-1
2*|0|-|-6|+3=-3

 1. Հաշվե՛ք.
  ա) |–3| + |+2| – 4,=1
  գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=5
  բ) |–28| + |–6| – 25=9
  դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100=56

2-(-7)=9
7-(-2)=9

Պատ. Հավասար են

P (A)=50/500=1/10

Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա 23.11.2022

[41]

517. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.
ա) 0 < 2 < 3,
գ) 8 < 9 < 10,
ե) – 6 < -4 < – 1,
բ) – 4 < -1 < 0,
դ) – 3 < -1 < 3,
զ) –1< 0 < 1

Դրականը մեծ է բացասականից:

Դրականը գտնվում է 0-ից աջ, իսկ բացասականները 0-ից ձախ:

20<21<22<28

20<21<23<26

 1. Գտե՛ք ձախ սյունակի յուրաքանչյուր արտահայտության համարժեքը աջ սյունակում.
  1) Մրցույթի մասնակիցների
  5 %-ը կամ մրցույթի մասնակիցների
  մեկ քսաներորդը: մրցույթի մասնակիցների
  մեկ քառորդը:

  2) մրցույթի մասնակիցների
  100 %-ը կամ մրցույթի բոլոր մասնակիցները։

  3) մրցույթի մասնակիցների
  25 %-ը կամ մրցույթի մասնակիցների
  մեկ քառորդը:

  4) մրցույթի մասնակիցների
  50 %-ը կամ մրցույթի մասնակիցների
  կեսը:

200000*15:100=30000
200000+30000=230000
230000*15:100=34500
230000+34500=264500

16+8=24
8*24=192
24-8=16
192:16=12
24*12=288

Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա 22.11.2022

[-10]=10
[1]=1
[-3]=3
[12]=12
[18]=18
[0]=0
[-19]=19
[-100]=100

[-9]=9
[9]=9

Հավասար են, որովհետև ցույց են տալիս 0-ից քանի միավորով է հեռու:

 1. Հաշվե՛ք.
  ա) |– 6| + |4|=10
  դ) |– 50| + |– 4|=54
  է) |– 18| · |– 21|=378
  բ) |21| – |6|=15
  ե) |31| + |27|=58
  ը) |44| : |– 4|=11
  գ) |– 3| – |– 1|=2
  զ) |15| · |– 12|=180
  թ) |– 210| : |– 15|=14

 2. Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի
  մեծ է.
  ա)[ – 7] < [11],
  գ) [– 31] < [– 50],
  |ե) [0] < [– 3],
  բ) [– 6] > [– 5],
  դ) [9] > [8]
  զ) [17] > [0]

[0]:5+11=11
[-15]:5+11=14
[-45]:5+11=20
[10]:5+11=13
[-30]:5+11=17

 1. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու
  դեպքում կստացվի հավասարություն.
  ա) |5| = 5,
  գ) |0| = 0,
  ե) |3| – 1 = 2,
  բ) |– 1| = 1,
  դ) 2 · |2| = 4,
  զ) 3 + |3| = 6

[0], [3], [-4], [-5], [-17], [-18], [29], [39]

Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա 19.11.2022

 1. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու
  դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.
  ա) – 35 = 35,
  բ) – 81 = 81,
  գ) – 44 = –44,
  դ) – 125= –125

478. Հետևյալ հավասարություններից որո՞նք են ճիշտ կազմված

ա) – (–63) = 63, Ճիշտ
գ) 38 = – (+38), Սխալ
բ) – (+45) = –45, Ճիշտ
դ) –52 = – (–52), Սխալ

 1. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով –8, 0, 69, –21 թվերը` գտե՛ք
  արտահայտության արժեքները.
  ա) – * + 3, բ) – (– *) –4

ա)-(-8)+3=11, բ)-(-(-8)-4=-12
ա)-(0)+3=3, բ)-(-0)-4=-4
ա)-(69)+3=-66, բ) -(-69)-4=65
ա)-(-21)+3=24, բ)-(-(-21)-4=-25

A(-7) և H(7)
B(-5) և F(5)
C(-2) և E(2)

Ամենամեծ- 10
Ամենափոքր- (-11)

50+3=53
50/53*3710=3500
3710-3500=210

Պատ.՛ 210

24:8=3
7-3=4 կմ/ժ

Պատ.՛ 4կմ/ժ

Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա 16.11.2022

-7, -6, -2, -1, 0, 7, 24, 31
13, 12, 4, 1, 0, -3, -7, -8, -11, -17, -30

419. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.
ա) –4 < -2 < 0,
դ) –1 < 0 < 1,
բ) –7< -5 < –3,
ե) 8 > 6 > –1,
գ) –19 < -16 < –14,
զ) –4 > -5 > –6,

 1. Ամբողջ թվերի շարքում ո՞ր երկու թվերի հարևանությամբ է
  գտնվում տրված թիվը.
  ա) 9, 8, 10
  գ) 1, 0,2
  ե) –7, -6, -8
  է) –200, -199, -201
  բ) 0, -1, 1
  դ) –2, -1, -3
  զ) –100, -99, -101
  ը) –352, -351, -353

  422. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝
  ա) –3-ից, -3<-2<-1<0<1<2<3<4
  գ) –7-ից, -7<-6<-5<-4<-3<-2<-1<0<1
  ե) 2-ից, 2<3<4<5<6<7<8<9
  է) –5-ից, -5<-4<-3<-2<-1<0<1<2
  բ) –6-ից, -6<-5<-4<-3<-2<-1<0<1
  դ) 0-ից, 0<1<2<3<4<5<6<7
  զ) 10-ից, 10<11<12<13<14<15<16<17
  ը) 5-ից, 5<6<7<8<9<10<11<12

  424. Գրի՛ առեք հետևյալ պնդումները՝ օգտագործելով անհավասարությունների նշանները.
  ա) 11-ը մեծ է 0-ից,
  գ) –10-ը բացասական թիվ է,
  բ) –7-ը փոքր է 0-ից,
  դ) 2-ը դրական թիվ է։

  11>0
  -10<0
  -7<0
  2>0

  426. Գրե՛ք ամենափոքր միանիշ, երկնիշ և եռանիշ ամբողջ թվերը

  ամենափոքր միանիշ-1, -9
  ամենափոքր երկնիշ-10, -99
  ամենափոքր եռանիշ-100, -999

  427. Ո՞ր թվանշանները կարելի է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.
  ա) –25 < –21,
  գ) –16934 > –16937,
  բ) –8972 < –8672,
  դ) –1867 > –9868։

  432.Գտե՛ք համեմատության չգրված անդամը
  10/6=5/3
  8/28=2/7
  4/9=8/18
  2/3=14/21
  1 7/10:1=5 1/10:3
  1/9:2/3=7/4:21/2

  434. Երկու թվերի գումարը 18 է։ Եթե ավելի մեծ թվից հանենք նրա 7/8 մասը, ապա կստանանք ավելի փոքր թիվը։ Գտե՛ք այդ թվերը:

  Պատ.՛ 16, 2
Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա 15.11.2022

1) -13
2)7
3)0
4)24
5)-5

-5, -3, 5, 10, -2, 0, 4

 1. Գործածելով + և – նշանները` գրե՛ք.
  ա) -10O տաքություն, գ) -3O ցուրտ,
  բ) 0-ից -7O ցածր, դ) 0-ից -8O բարձր:

 2. Թվանշաններով և + կամ – նշանի միջոցով գրի՛ առեք բարձրությունները և խորությունները.
  ա) Արագած լեռան բարձրությունը չորս հազար իննսուն մետր է։
  բ) Մոնբլան լեռան բարձրությունը չորս հազար ութ հարյուր յոթ
  մետր է
  գ) Կազբեկ լեռան բարձրությունը հինգ հազար երեսուներեք մետր է։
  դ) Բայկալ լճի խորությունը հազար վեց հարյուր քսան մետր է։
  ե) Արաբական ծովի խորությունը հինգ հազար ութ հարյուր երեք
  մետր է։
  զ) Ալեուտյան իջվածքի խորությունը յոթ հազար ութ հարյուր
  քսաներկու մետր է։
  է) Ֆիլիպինյան իջվածքի խորությունը տասը հազար չորս
  հարյուր իննսունյոթ մետր է։

  +4090մ
  +4807մ
  +5033մ
  +1620մ
  +5703մ
  +7822մ
  +10497մ

5000+4000+3000=12000
1000+500=1500
12000-1500=10500


Այո

Բրազիլիան խփել է 9 գոլ:
Գերմանիան խփել է 7 գոլ:
Ավստրիան բաց է թողել 6 գոլ:
Ուրուգվայը բաց է թողել 10 գոլ:

10-երորդ հարկում

2+7=9
2/9*3600=800 գր. երկաթ
7/9*3600=2800 գր, կապար
Պատ.՛ 800, 2800