Posted in Մաթեմատիկա

Բաժանում միանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Սիրելի սովորողներ նախ միասին վերհիշենք բամանիշ թիվը միանիշ թվի բաժանելու քայլաշարը՝

Բաժանելի։բաժանարար=քանորդ

Օրինակ՝       147        ։      3           =   49  

Սյունակաձև՝

1473 
 12 49
 27  
  27  
   0  
.49 
  3 
147 
    

Ստուգում՝


Առաջադրանքներ

  • Կատարիր բաժանում և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով՝

1)   24840:4=6210

      248404        
     24   6210     
       08           
       8           
        04    6210  
        4   *   4  
         00  24840  
                    
                    
                    

2)   3750:3=1250

                    
      37503         
     3   1250      
     07            
       6      1250  
       15    *   3  
      15     3750  
        00          
                    
                    

3)   7800։5=1560

                    
      78005         
     5   1560      
      28      1560  
     25     *   5  
       30     7800  
      30           
        00          
                    
                    

4)  3360։20=168

                    
     336020         
    20  168        
     136     168    
    120    * 20    
      160   3360    
     160           
        0           
                    
                    

5)   5680։40=142

                    
       568040       
      40  142      
       168          
      160     142  
         80   * 40  
        80   5680  
          0         
                    
                    

6)   7500:60=125

                    
      750060        
     60  125       
      150           
     120     125   
       300   * 60   
      300   7500   
         0          
                    
                    

7)   17500 ։70=250

                    
     1750070        
    140  250       
      350           
     350     250   
        00   * 70   
            17500   
                    
                    
                    

8)   28770։70=411

                    
      2877070       
     280  411      
        77          
       70          
         70   411   
        70  * 70   
          0 28770   
                    
                    

9)  54660։60=911

                    
     5466060        
    540  911       
       66           
      60     911   
        60   * 60   
       60  54660   
         0          
                    
                    

10)   555000։50=11100

      55500050      
     5     11100   
      05            
      5            
       05           
       5     11100 
        000  *   50 
             555000 
                    
                    
Posted in Անգլերեն

12.10.2021

  1. We visit our grandparents last month.

We visited our grandparents last month.


2)Last weekend I not did any sport.

      Last weekend I  did not do any sport.


3.I didn’t wanted to get up this morning!

I didn`t want to get up this morning.


4. My dad drinked all the milk yesterday

My dad drank all the milk yesterday.


5.Yesterday my parents didn’t went out.

Yesterday my parents didn`t  go out.

Posted in Մայրենի

Ինքնաստուգում 1

  1. Քանի՞ հնչյուն և քանի՞ տառ կա տրված բառերում։

Եղևնի- 5 տառ, 6 հնչյուն

Վերարկու-7 տառ, 7 հնչյուն

Ժամացույց-8 տառ, 8 հնչյուն

Տերևաթափ-8 տառ, 9 հնչյուն

Անձրևանոց-9 տառ, 10 հնչյուն

Ելևէջ-5 տառ, 6 հնչյուն

խրճիթ-5 տառ, 6 հնչյուն

կսմթել-6 տառ, 7 հնչյուն

լուսնկա-6 տառ, 7 հնչյուն

2.Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։

Պերճ-շքեղ

Լռելյայն-լուռ

Սաղարթ-տերև

Զեփյուռ-զմրուխտ

Խրթին-բարդ

Զվարթ-ուրախ

3. Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները։

տհաս-հասած

գոհունակ-անգոհ

ստահակ-ազնիվ

տգետ-գիտուն

շատախոս-լռակայց

հարուստ-աղքատ

 4. Դարձվածքների իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով:

Ա. Լուն ուղտ դարձնել-չափազանցնել

Բ. Շունչ տալ-շնչել

Գ. Սիրտ անել-սիրել

Դ. Լույս սփռել-բացահայտել

Ե․ Առյուծ կտրել-խիզախ

5.. Բացատրի՛ր նույնանունները (համանուններ)։

Սեր-սիրել

Բութ- բութ ամենակարեվոր մատ

Գլուխ-առաջին մաս կամ էլ մարդու մաս

Ափ-ձեռքի մի մաս

Ակ-մեքենա քշելու համար

6. Լրացրո՛ւ բաց թողնված ձայնավորները՝ է կամ ե։

էկրան, էակ, երաժիշտ, էներգիա, եզր, եղջյուր, ելևէջ, երշիկ, էջ, երջանիկ, էջանիշ, անէանալ։

7. Յուրաքանչյուր տառի դիմաց գրի՛ր նրա գրաբարյան համարժեք անվանումը։

Ա-այ

Թ-թո

Ե-եչ

Ի-ինի

Լ-լյուն

Ն-նու

Տ-տյան

Ց-ցի

Ու-ու

Փ-փյու

Posted in Մայրենի

Բառի կազմությունը

77. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական  բառով:

Օրինակ՝

սրտի ձև ունեցող — սրտաձև:

Մոր քույրը-մորքուր
, դարպասը պահող-դարպասապահ
ժամանակը ցույց տվող-ժամացույց
, ջրի աման-ջրաման
գաղտնիք պահող-գաղտնապահ
նավ վարող-նավորդ
, ծաղկի թերթիկ-ծաղկաթերթ
արագ վազող-արագավազ
ամենից մեծ-ամենամեծ
պոչ չունեցող-անպոչ
անուշ համ ունեցող-համեղ
, քարով շինված-քարաշեն
կին բժիշկ-բժշկուհի
, բալի ծառ-բալենի

78. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:

 Օրինակ՝

բարձր հասակ ունեցող — բարձրահասակ:

Բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ
խիղճ չունեցող-անխիղճ
բարձր ձայնով-բարձրձայն
, միշտ ժպտուն-մշտաժիպիտ
գանձը պահելու տեղ-գանձատեղ
կապույտ աչքերով-կապույտաչա
արքայի որդի-
հույների երկի-
, փոքր էշ-քուռակ
, ծաղիկներով զարդարված-ծաղկազարդ
, քաղաքում ապրող-
, հայերի երկիր-հայաստա

79. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:

Ավետիս (բարի լուր) բերող-բարելուր
, արագ ընթացող-արագավազ
, բաժակը ձեռքին արտասանվող ճառ-կենացասող
վեպ գրող-երգահան
բառարան գրող-բառագրող
արտասահմանում ապրող մարդ-արտասահմանցի
բույսերի մասին գիտությունբնագիտություն

80.Եթե հնարավոր է՝ ցո՛ւյց տուր բառը կազմող մասերը:

Օրինակ՝

գրասեղան — գր (գիր) + ա + սեղան:

Պահարան — պահ + արան:

Դուռ — չի բաժանվում:

Հականիշ-հա-կա-նիշ
, բանջարանոց-բան-ջա-րա-նոց
, աշակերտ-ա-շա-կերտ
, աշակերտական-ա-շա-կեր-տա-կան
տարրական-տա-րրա-կան
, զլխավոր-գլ-խա-վոր
, կարմիր-կար-միր,
դաշտամուկ-դա-շտա-մուկ
, հյուր-հը-յուր
, հարստություն-հա-րս-տու-թյուն
, կերառատ-կեր-ա-ռատ
վտանգ-վը-տանգ

81. Ուշադրություն դարձրո՛ւ Ա ե Բ խմբերի բառերի կազմությանը. փորձի´ր բացատել տարբերությունը:
Նրանց տարբերությունը նրա մեջ է, որ մի տեղ բառեր էն իսկ միուսում նորից բեռեր են բայց գրված են մեկ բառով:

Օրիակ

Դարպասը պահող-դարպասապահ

Ա. Մարդ, տեր, սիրտ, կապույտ, արքա, ծաղիկ, կատու, բարի:

 Բ. Մարդասեր, Տիրամայր, սրտատրոփ, կապտավուն, արքայական, ծաղկել, կատվազգի, բարերար:

Posted in Մաթեմատիկա

Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ, եռանիշ և քառանիշ թվերով

Սիրելի  սովորողներ  նախ  միասին  վերհիշենք,  թե  ինչպես  ենք   բազմանիշ  թիվը բազմապատկում  միանիշ  թվով՝

Օրինակ՝

 1   
.643 
   3 
1929 
     
     

Այժմ փորձենք հասկանալ, թե  ինչպես  բազմանիշ  թիվը  բազմապատկենք

երկնիշ   թվով։

Թիվը  երկնիշ  թվով՝ բազմապատկելիս  սյունակաձև  գրելու  դեպքում  նախ

այն  բազմապատկում   ենք  միավորով,  արդյունքը գրում ենք գծից ներքև 1-ին տողում, ապա  տասնավորով, որի  արդյունքը  գրում ենք  երկրոդ տողում  1 նիշ խորքից, և արդյունքները գումարում ենք այնպես,  ինչպես  այս  օրինակներում՝

      
 .456 
   65 
+2280 
2736  
29640 
      
      

Այժմ  փորձենք   հասկանալ, թե  ինչպես   բազմանիշ   թիվը   բազմապատկենք  եռանիշ  թվով։

Թիվը  եռանիշ  թվով   բազմապատկելիս  սյունակաձև  գրելու դեպքում  նախ

այն բազմապատկում ենք միավորով, արդյունքը գրում ենք գծից ներքև 1-ին տողում, ապա տասնավորով, որի  արդյունքը  գրում ենք  երկրոդ տողում  1 նիշ խորքից, հետո հարյուրավորով, որի արդյունքը գրում ենք երրորդ տողում 2

նիշ  խորքից և արդյունքները գումարում ենք այնպես, ինչպես օրինակում՝

Օրինակ՝

        
 .5462  
   123  
+16386  
10924   
5462    
671826  
        

Այժմ  փորձենք   հասկանալ, թե  ինչպես   բազմանիշ   թիվը   բազմապատկենք  քառանիշ  թվով։

Թիվը  քառանիշ  թվով   բազմապատկելիս  սյունակաձև  գրելու դեպքում  նախ

այն բազմապատկում ենք միավորով, արդյունքը գրում ենք գծից ներքև 1-ին տողում, ապա տասնավորով, որի  արդյունքը  գրում ենք  երկրոդ տողում  1 նիշ խորքից, հետո հարյուրավորով, որի արդյունքը գրում ենք երրորդ տողում 2

նիշ  խորքից, հետո  հազարավորով, որի արդյունքը գրում ենք 4-րդ տողում 3

նիշ  խորքից,  և արդյունքները գումարում ենք այնպես, ինչպես օրինակում՝

Օրինակ՝

                
         .5462  
          2123  
         16386  
     +  10924   
        5462    
      10924     
      11595826  

Առաջադրանքներ

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը՝

3264·18=45752

          
          
    .3264 
       18 
    13112 
   +3264  
    45752 
          
          
          
          
          

15024·29=435696

          
   15024  
  *   29  
  135216  
 +30048   
  435696  
          
          
          
          
          
          

32689·128=4284192

          
   32689  
  *  128  
  261512  
 +65378   
 32689    
 4284192  
          
          
          
          
          

6234·108=112212

          
  6234    
 * 108    
 49872    
+0000     
 6234     
112212    
          
          
          
          
          

3089·209=645601

          
    3089  
   * 209  
   27801  
  +0000   
  6178    
  645601  
          
          
          
          
          

2508·230=576840

          
   2508   
  * 230   
 + 0000   
  7524    
 5016     
 576840   
          
          
          
          
          

2516·1234=3094744

         
  2516   
 *1234   
 10064   
+7548    
5032     
2516      
3094744   
         
         
         
         

1865·1023=1907895

          
    1865  
   *1023  
    5595  
  +3730   
  0000    
 1865     
 1907895  
          
          
          
          

16985·1024=17392640

          
    16985 
   * 1024 
    67940 
  +33970  
  00000   
 16985    
 17392640 
          
          
          
          

28965·1005

          
    28965 
   * 1005 
   144825 
 + 28965  
   434475 
          
          
          
          
          
          
Posted in русский

Родник

Это казалось чудом, – самый настоящий Родник с прохладной водой посреди жаркой пустыни. Жаркое солнце выжгло всё. И лишь в одном месте из-под земли бил Родник. Самые страшные засухи ничего не могли с ним поделать. Раз в несколько лет Дождь обязательно навещал Родник и пополнял его. Так и текла жизнь Родника: от дождя до дождя в непрерывной борьбе c пустыней.

Но однажды в его привычную жизнь вторглись люди, которые шли через пустыню большим караваном. Запасы воды у них давно кончились, и если бы не Родник, им пришлось бы умереть в этой пустыне. Родник видел, как плакали от радости женщины, когда поили своих измученных детей, как улыбались суровые мужчины, доверху наполняя походные фляги родниковой водой. Шли годы… Родник всё так же поил людей свежей водой, только вот люди стали другими. Нет, они все так же ценили прохладную воду Родника и говорили, что одного глотка этой волшебной воды хватит, чтобы
восстановить силы. За это Родник был готов простить им то, что кое-кто из них швырял в него камни или плевал, перегнувшись через край колодца. Но таких было немного. Нашлись и те, кто не захотел уходить от него, они стали строить дома рядом с Родником. А потом люди придумали собирать дождевую воду в огромные железные баки. Теперь дождь только наполовину пополнял его подземные запасы. Всё остальное попадало в баки. Но люди продолжали ставить новые баки, и каждый следующий дождь дарил Роднику всё меньше и меньше воды. Родник начал засыхать и наконец совсем высох.
Люди с тех пор пили противную, отдающую ржавчиной воду из баков и с недоверием слушали рассказы стариков о волшебном источнике, бившем когда-то в самом центре пустыни.

засуха – երաշտ                                                  фляга – տափաշիշ
глоток – կում                                                      колодец – ջրհոր
источник – родник                                             ржавчина – ժանգ

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.
1. Почему Родник казался чудом?
Потому что он находился в пустыне.
2. Как текла жизнь Родника?
От дождя до дождя в непрерывной борьбе c пустыней.
3. Как Родник познакомился с людьми?
Они познакомились, когда люди шли через пустыню караваном.
4. Что придумали люди?
Они придумали собирать дождевую воду в огромные железные баки.
5. Что случилось с Родником?
Родник начал засыхать и наконец совсем высох.
6. Почему люди с недоверием слушали рассказы стариков о волшебном источнике?
Потому что вода уже была противной .


Ответьте на вопросы.
1. Почему самые страшные засухи ничего не могли поделать с Родником?
Потому что шли дожди.
2. Как Родник служил людям?
Люди пили воду из Родника.
3. Как относились люди к Роднику?
Они плохо относились к Роднику.
4. Для чего люди поставили баки?
Чтобы собирать дождевую воду .
5. К чему это привело?
К тому, что Родник засох.

Подберите из текста антонимы к данным словам. С некоторыми из них
составьте и запишите предложения.
Тёплый-холодный, маленький-большой, смеяться-плакать, грусть-веселье, молчать-говорить, старый-новый

У меня новый телефон.
На улице холодно.


Составьте и запишите предложения с данными словами и словосочетаниями.
Прохладная вода течет в реке,

жаркая пустыня огромных размеров,

родник очень большой,

непрерывная борьба между водой и солнцем,
караван людей идет по пустыне,

родниковая вода очень холодая,

колодец очеь глубокий,

дождевая вода скапливается в колодце,

волшебный источник дает воду.
Составьте и запишите предложения из данных слов.
1. Солнце все выжгло 2. Люди вторглись в привычную жизнь Родника 3. Один глоток этой волшебной воды восстанавливал силы.4. люди стали строить дома рядом с Родником.5. А потом люди придумали собирать дождевую воду в огромные баки 6. С тех пор люди пили из баков противную, отдающую ржавчиной воду.

Согласны ли вы с тем, что…
1. Встреча с людьми сделала жизнь Родника интересной.
Нет, не согласен.

2. Родник был настоящим чудом, а его вода была волшебной.
Да, я согласен.
3. Все люди бережно и с любовью относились к Роднику.
Нет, не согласен.
4. Люди поставили в пустыне баки, чтобы помочь Роднику бороться с засухой.
Нет, не согласен.
5. Люди всегда заботятся о природе и делают её ещё лучше.
Нет, не согласен.

Posted in Մայրենի

Իմ Կոմիտասը

Կոմիտասի մասին

Կոմիտասը ծնվել է սեպտեմբերի 26 (հոկտեմբերի 8), 1869: Նա հայ եկեղեցական և ժողովրդական երաժշտության պատմության մեջ իր առանձնահատուկ տեղն ունի երաժշտագետ և երգահան Կոմիտասը ։ Այս հանճարը մեր, որ հիմք դրեց հայ հոգևոր երաժշտությունը։ Կան անհատներ, ում անունն ու գործն ունեն աշակերտող առաքելություն, այսինքն՝ նրանց անունն ու գործը դառնում են տվյալ ազգի ինքնագիտակցության և ինքնության պարտադիր բաղադրիչը։ Չկա հայի ինքնություն և ինքնագիտակցություն առանց Կոմիտասի և Մաշտոցի։ «Մեր երաժշտական լեզվի համար Կոմիտասը արեց նույնը, ինչ դարեր առաջ Մաշտոցն արեց մեր խոսակցական լեզվի համար։ Մեր լեզուն կար Մաշտոցից առաջ, ինչպես որ երաժշտությունն էլ՝ Կոմիտասից առաջ։ Ինչպես Մաշտոցն գտավ մեր լեզվի բաղադրիչները, նրա հնչյունակազմը և դա արձանագրեց այբուբենով, ճիշտ այսպես էլ Կոմիտասը գտավ մեր երաժշտության հնչյունակազմը մեկ այլ յուրատեսակ այբուբենով»: Այսպիսի տողեր է գրել Պարույր Սևակը Կոմիտասի մասին։ Նրա կերպարով ներշնչված էին գրեթե բոլոր գրողներն ու բանաստեղծները։ Նրա մասին գրվել են′ թե փոքրիկ բանաստեղծություններ, թե′ պոեմներ ու ծավալուն երկեր։ Անհրաժեշտ է առանձնացնել Մամեդ Ռահիմի «Արարատը»։ Անգնահատելի է այն փաստը, թե ինչպիսի ցավով է արտահայտվում մուսուլմանական ազգի ներկայացուցիչը հայկական կոտորածի, Արարատի, Կոմիտասի մասին։ Նա դիմում է Արարատին՝ խնդրելով պատմել հայ մայրերի վշտի, Մեծ եղեռնի զոհերի մասին։    Պատմի′ր ինձ, ո′վԱրարատ, թե Թուրքիայում քանի՞ նոր Կոմիտասներ են թաղել-շուրթերին երգ անավարտ, Քանի՞ մայրեր Զոհրապի մահն են սգում ամեն օր, Քանի՞ Սուբհի են խեղդել…Պատմի′ր ինձ, ո′վ Արարատ։ Չի կարելի մոռանալ նաև Կոմիտասի նամակների մասին, որոնք նրա ժառանգության կարևոր մասն են կազմում։ Դրանք մեծ երաժշտի կյանքի ու բազմածավալ գործունեության, խոհերի, ժամանակի, մշակութային- հասարակական կյանքի խոսուն վկաներն են։ Կոմիտասը նամակագրական կապի մեջ էր եղել հայ մտավորականության և հոգևորականության շատ ներկայացուցիչների հետ, կիսել իր մտորումները՝ մերթ ներկայացնելով որպես հոռետես և անաչառ քննադատ, մերթ՝ լավատես։ Չնայած 2013 թվականի հոկտեմբերի 22—ին լրանում է հանճարեղ Կոմիտասի 144 տարին, այնուհանդերձ նա անմահ է հայ ժողովրդի սրտում։ Կոմիտասը չպետք է լինի մեր մշակութային կյանքի ակտիվ մասնակիցը, մեր ինքնության կատարելագործման կարևորագույն գործոններից մեկը, այլ պետք է շարունակի 21-րդ դարի բարդ քառուղիներում։ Երախտապառտ հայերի՝ կոմպոզիտորի հանդեպ տածած մեր սիրո մասին են վկայում Հայաստանում Կոմիտասի անունը կրող զբոսայգին, որտեղ էլ վերջերս տեղի ունեցավ Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի նախագծի ներկայացման հանդիսավոր արարողությունը։ Կոմիտասի զբոսայգում է գտնվում քաղաքային պանթեոնը, որտեղ հանգչում են հայ մշակույթի գործիչները: Կոմիտասի անունն է կրում Երևանի երաժշտական Կոնսերվատորիան, Կոմիտասի անունն է կրում Երևանի փողոցներից մեկը, լարային քառյակը և այլն։ Այսպիսով, հայ ժողովուրդը իրեն կոմիտասյան երգերի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պետք է ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պետք է ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։ Կոմիտասն ամենաապրողն է բոլոր ապրողներիս մեջ։

Ինչպես չանաչեցի Կոմիտասին

Իմ սիրած բանաստեխծությունը
Աշուն

Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,
Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,
Աշուն սնավ։
Սաղարթ–սաղարթ սարսելով,
Ոսկի տերև դարսելով
Աշուն քնավ։
Տարափ ու բուք փչելով,
Վայուն–մայուն ճչելով՝
Աշուն ծնավ:

Posted in Մայրենի

ԱՆՏԱՌՈՒՄ

Համո Սահյան    Անտառում ամպի ծվեններ կային,
Կապույտ մշուշներ կային անտառում,
Օրոր էր ասում աշունն անտառին,
Բայց դեռ անտառի քունը չէր տանում։
Շշուկներ կային անտառում այնքան,
Եվ խոնա՜վ-խոնավ բուրմունքներ կային,
Իրար փաթաթված ստվեր ու կածան
Ու հետքե՜ր, հետքե՜ր, հետքեր մարդկային։
Եղյամն էր սունկի գլուխն արծաթում,
Մրսում էր կարծես վայրի նշենին,
Հանգստանում էր հողմը բացատում՝
Ականջն ամպրոպի ազդանշանին։
Եղնիկի հորթը՝ մամուռը դնչին,
Թռչում էր իր մոր բառաչի վրա,
Եվ որսկանը թաց խոտերի միջին
Կորած հետքերն էր որոնում նրա։
Փայտահատը հին երգն էր կրկնում
Եվ տաք սղոցն իր յուղում էր կրկին,
Թեղին անտարբեր ականջ էր դնում
Տապալված կաղնու խուլ հառաչանքին։
Անտառապահի տնակի առաջ
Խարույկն իր խաղաղ ծուխն էր ծածանում,
Եվ խարույկի մոտ եղևնին կանաչ
Սոճու հետ սիրով զրույց էր անում…
Անտառում խորին խորհուրդներ կային,
Եվ արձագանքնե՜ր կային անտառում,
Օրո՜ր էր ասում աշունն անտառին,
Սակայն անտառի քունը չէր տանում…

Առաջադրանքներ

1. Ուշադիր կարդա՛ բանաստեղծությունը, դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր :

Ծվեն-փոքրիկ շերտ

կածան- ոտքի նեղ ճանապարհ

2. Առանձնացրու՛ փոխաբերությունները և վերլուծի՛ր:

Օրոր էր ասում աշունն անտառին բայց դեռ անտառի քունը չէր տանում-քանի որ ձմեռը մոտ էր և անտառը պետք է տերևաթափ լիներ և քներ մինչև գարուն:

Տապալված կաղնու խուլ հառաչանք-Նկատի ունի փայտահատի կողմից կտրված ծառը:

3. Ընդգծի՛ր դարձվածքները և բացատրի՛ր:

ականջ դնել-ուշադիր լսել

հին երգը կրկնել-հին գործը կրկնել

4.Բանաստեղծությունից առանձնացրո՛ւ նկարագրությունները:

Անտառում ամպի ծվեններ կային,
Կապույտ մշուշներ կային անտառում,

Շշուկներ կային անտառում այնքան,
Եվ խոնա՜վ-խոնավ բուրմունքներ կային,

Եվ խոնա՜վ-խոնավ բուրմունքներ կային,
Իրար փաթաթված ստվեր ու կածան

Եղյամն էր սունկի գլուխն արծաթում,

Եղնիկի հորթը՝ մամուռը դնչին,
Թռչում էր իր մոր բառաչի վրա,

Փայտահատը հին երգն էր կրկնում
Եվ տաք սղոցն իր յուղում էր կրկին,
Թեղին անտարբեր ականջ էր դնում
Տապալված կաղնու խուլ հառաչանքին։

Խարույկն իր խաղաղ ծուխն էր ծածանում,
Եվ խարույկի մոտ եղևնին կանաչ
Սոճու հետ սիրով զրույց էր անում…

5. Նկարագրի՛ր աշնանային անտառը:
Աշնանային անտառը գույնզգույն է, տերևները սկզբում գունավորվում են, այնուհետև չորանում և թափվում: Օդը խոնավ է և ցուրտ: Հաճելի է քայլել խաշամների մեջ:

6. Ինչի՞ մասին էին սիրով զրուցում սոճին ու եղևնին: Երկխոսության տեսքով գրի՛ր նրանց զրույցը:

-Եղեվնի ինչ օգտակար բան ես անում մարդկանց համար, հարցրեց մշուշը:

-Ես զարդարում եմ նրանց տները և ուրախություն պարգեվում երեխաներին, իսկ դու ինչո՞վ ես օգտակար, եղեվնին պատասխանես և նա էլ հարցրեց:

-Իսկ ես բուժում եմ մարդկանց և ուրախություն պարգեվում պատասխանեց մշուշը:

7. Ձայնագրի՛ր բանաստեղծության ընթերցումդ և հրապարակի՛ր բլոգումդ։ Ընթերցմանդ կարող ես կցել քո կողմից արված համապատասխանող աշնանային ֆոտոշար։

Posted in русский

Отчего опадают листья

Быстро пролетело лето. Оно всегда проходит быстро. Солнце спряталось в тучах. Да и светило оно уже не так сильно. И вот тогда на дереве проснулся самый нижний лист и почувствовал, что ему мало света. Пошевелился он на ветке и сказал тому листу, что над ним: „Подвинься немного, а то мне света не хватает”. А тот ему отвечает: „Ты что, не видишь, что у меня его тоже мало?” Тут вмешались соседние листья и закричали верхним: „Эй, вы, верхние,  до нас свет не доходит!” А те им в ответ:„Успокойтесь! Вы там внизу ничего не видите, а нам сверху видно, что осень пришла!Теперь света всем мало будет”. Не поверили этому нижние листья и стали кричать ещё сильнее. Верхние листья от них не отставали. И так раскричались, что поссорились и полетели на землю – подальше от соседей. А как же, спросите вы, последний лист? Тот почему на дереве не остался? Ведь ему не с кем уже было ссориться. Конечно, не с кем, но вы попробуйте в одиночестве пожить. Тоже, наверное, на месте не усидите…

подвинуться – տեղ տալ                                        вмешиваться (вмешаться) – վեճին խառնվել
не усидеть на месте – տեղում տիտիկ չանել                 одиночество – մենություն

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.
1. Когда и почему проснулся на дереве самый нижний листок?

Осенью, потому что было мало света.
2. Какой разговор произошёл между ним и тем листом, который был над ним?
Разговор был о том, что им мало света.
3. Как повели себя другие листья?
Соседи сказали, что им тоже свет не доходит.
4. Почему листья полетели на землю?
Потому что они поссорились.
5. Почему последний лист не остался на дереве?
Потому что он остался один.

Найдите в тексте антонимы к данным словам. Составьте и напишите с
ними предложения.
Медленно-быстра, слабо-сильно, верхний-нижний, много-мало, снизу-сверху, ушла-пришла, помириться-посориться, первый-последний.

Вы прочитали сказку „Отчего опадают листья”, но на самом деле листья
опадают, конечно же, не потому, что ссорятся между собой. Прочитайте
самостоятельно следующий текст и скажите, почему осенью опадают
листья.
Зимой корни растений не могут получать воду из земли, а из листьев вода испаряется. Если бы деревья не сбрасывали листья, они бы умерли от недостатка воды. Но у некоторых растений листья сохраняются всю зиму, потому что они слабо испаряют воду.

Упражнения 1 — 5 /рабочая тетрадь/