Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի ընհտրություն

Հանրային աուդիտ

Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության ժամերին մասնակցել ենք Հանրային Աուդիտ նախագծին։  Նախագծի շրանակներում կատարել ենք մի շարք գործնական աշխատանքներ։

 Բաժանվեցինք խմբերի։ Յուրաքանչյուր խումբ չափերիզի միջոցով չափեց  Արևմտյան դպրոցի որևէ ուսումնական տարածքների  չափերը։ 

Մեր խումբը հաշվեց 4-5-րդ դասարանների ուսումնական կաբինետների  չափերը, որի շնորհիվ  հաշվեցինք այդ տարածքների  զբաղեցրած մակերեսն ու ծավալը։

5․1 դասարանի դասասենյակ՝

Լայնություն՝ 5մ 65սմ

Երկարություն՝ 11մ 67սմ

Բարձրություն՝ 2մ 93սմ

Հիմքի մակերես՝ 565*1167=659355 սմ քառ․, որը մոտավորապես 66 մ քառ․ է։

ծավալ՝ 565*1167*293=193191015սմ խոր․, որը մոտավորապես 193 մ խոր․ է։

5․2 դասարանի դասասենյակ՝

Լայնություն՝ 5մ 70սմ

Երկարություն՝ 11մ 72 սմ

Բարձրություն՝ 2մ 93սմ

Հիմքի մակերես՝ 570*1172=668040 սմ քառ․, որը մոտավորապես 67 մ քառ․ է:

ծավալ՝ 570*1172*293=195735720 սմ խոր․, որը մոտավորապեսմ 196 խոր․ է։

4․1 դասարանի դասասենյակ՝

Լայնություն՝ 6մ 8սմ

Երկարություն՝ 11մ 50սմ

Բարձրություն՝ 2մ 93սմ

Հիմքի մակերես՝ 608*1150=699200 սմ քառ․, որը մոտավորապես 70 մ քառ․

ծավալ՝ 608*1150*293=204865600 սմ խոր․, որը մոտավորապես 205 մ խոր․

4․2 դասարանի դասասենյակ՝

Լայնություն՝ 6մ 3սմ

Երկարություն՝ 7մ 36սմ

Բարձրություն՝ 2մ 93սմ

Հիմքի մակերես՝ 603*736=443808 սմ քառ․, որը մոտավորապես 44 մ քառ․ է։

ծավալ՝ 603*736*293=130035744 սմ խոր․ է, որը մոտավորապես 130 մ խոր․ է։

4․3 դասարանի դասասենյակ՝

Լայնություն՝ 6մ 23 սմ

Երկարություն՝ 12մ 40սմ

Բարձրություն՝ 2մ 93սմ

Հիմքի մակերես՝ 623*1240=772520 սմ քառ․, որը մոտավորապես 77 մ քառ․ է։

ծավալ՝ 623*1240*293=226348360 սմ խոր․, որը մոտավորապես 226 մ խոր․ է։

Ուսումնասիրել ենք նաև Excel  ծրագիրը։ Սովորել ենք մուտքագրել տվյալներ, ըստ տվյալների   կազմել  աղյուսակ։ Արդյունքները ներկայացրել ենք դիագրամի տեսքով՝

Արևմտյան դպրոցի 2021 թ-ի կոմունալ ծախսերի(գազ և ջուր) արդյունքն՝ այստեղ։

Արևմտյան դպրոցի 2022 թ-ի կոմունալ ծախսերի(գազ և ջուր) արդյունքն՝ այստեղ։

Posted in Անգլերեն

Blackie’ and the Milkman’s Horse

Once upon a time there was a horse whose name was Reginald. When he was out delivering the milk he used to meet his friend Blackie, who was a little black dog. Now Reggie didn’t want to be a milkman’s horse; he wanted to be a racehorse and win the Derby. And Blackie who had rather short legs, wanted to run very fast like a greyhound. One afternoon they were sitting in Reggie’s stable playing snakes and ladders when Blackie had an idea. “Why not eat coal?” he said. “Trains eat coal and they run fast.” And they decided to try. So they went down to the coal cellar and were just going to take some coal when the landlady came along. “What! Stealing my coal!” she said, and she picked up a piece of coal and threw it at them. They ran away. Faster than ever in their lives. Blackie ‘blaki was out delivering the milk. Reggie ‘redal-Peak (garenbureADDe Or Pedocumaasdy playing snakes and ladders. Just then the Mayor was looking out of the window. His name was William”Upon my word le seid, that horse can run fast. I bet he could win the Derby.” “And look at that dog: a greyhound it is! I’ll give them each a medal. And he did.