Posted in Մաթեմատիկա

21.12.2021

 • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:
 • [8, 40]=40
 • [17, 2]=34
 • [32, 8]=32
 • [14, 7]=14
 • [5, 9]=45
 • [20, 6]=60
 • [11, 7]=77
 • [3,5]=15
 • [5,12]=60
 • [35, 5]=35
 • [7, 5]=35
 • [4,14]=28
 • [6, 8]=24
 • [9, 6]=18

  Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
 • (35, 40)=5
 • (24, 32)=8
 • (80, 320)=80
 • (25, 100)=25
 • (9, 11)=1
 • (19, 9)=1
 • (18, 8)=2
 • (28, 21)=7
 • (35, 25)=5
  Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։

  Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
  (11, 20)=1
  (36, 6)=6
  (125, 25)=25
  Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:
  [60, 20]=60
  [240, 40]=240
  [20, 4]=20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s