Posted in Մաթեմատիկա

22-23.12.2021

  • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:

[2, 44]=44
[15, 
25]=75
[6, 240]=240
[3,13]=39
[7, 17]=119
[5, 17]=85
[8, 11
]=88
[25, 75]=75
[18, 72]=72
[24, 18]=72
[3, 7]=21
[9, 11]=99
[260,13]=260
[100, 30]=300
[13, 390]=30
[81, 27]=81
[24, 60]=120
[35, 60]=420
[15, 50]=150
[4, 170]=340

  • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

(2, 44)=2
(15, 
25)=5
(6, 240)=6
(3, 13)=1
(7, 17)=1
(5, 17)=1
{8, 11
)=1
(25, 75)=25
(18, 72)=18
(24, 18)=6
(3, 7)=1
(9, 11)=1
(260, 13)=13
(100, 30)=10
(13, 390)=13
(81, 27)=27
(24, 60)=12
(35, 60)=5
(15, 50)=5
(4, 170)=2
Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։

  • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:

[100, 50]=100
[ 15,  
60]=60
[30, 15]=30
[120, 60]=120
[40, 5]=40

  • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

(50, 60)=5
(12, 24)=12
(19, 9)=1
(15, 5)=5
(21, 1)=1


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s