Posted in Մաթեմատիկա

Թվի բաժանարար

  • Թվարկիր 8-ի բոլոր բաժանարարները ։ Ո՞րն է 8-ի ամենափոքր բաժանարարը, իսկ ո՞րն է ամենամեծը։ 8-ի բաժանարանր են 1,2,4,8 ամենափոքր 1 ամենամեծ 8
  • Թվարկիր 15-ի,, բոլոր բաժանարարները։ Ո՞րն է 15-ի ամենափոքր բաժանարարը, իսկ ո՞րն է ամենամեծը։ 15-բաժանարաները են 1,3,5,15 ամենափոքր 1 ամենամեծ 15
  • Թվարկիր 20-ի բոլոր բաժանարարները։ Ո՞րն է 20-ի ամենափոքր բաժանարարը, իսկ ո՞րն է ամենամեծը։ 20-ի բաժանաարարները են 1,2,4,5,10,20 ամենափոքր 1 ամենամեծ 20
  • Թվարկիր 14-ի բոլոր բաժանարարները։ Ո՞րն է 14-ի ամենափոքր բաժանարարը, իսկ ո՞րն է ամենամեծը։ 14-ի բաժանարաները են 1,2,7,14 ամենափոքր 1 ամենամեծ 14
  • Քանի՞ բաժանարար ունի 18-ը, ո՞ր թվերն են դրանք։ունի 6 հատ բաժանարան 18-ը 1,2,3,6,9,18
  • Ո՞ր թիվն է 64-ի ամենամեծ բաժանարարը։ ամենամեծ 64
  • Ո՞ր թիվն է 25-ի ամենամեծ բաժանարարը, իսկ ո՞րն է ամենափոքրը։ ամենամեծ 25 ամենափոքր 1
  • Թվարկիր 30-ի բոլոր բաժանարարները։ Ո՞րն է 30-ի ամենափոքր բաժանարարը, իսկ ո՞րն է ամենամեծը։ 30-ի բաժանարաները են 1,2,3,5,6,10,15,30 ամենափոքր 1 ամենամեծ 30
  • Գտիր 26 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։ ամենափոքր 1 ամենամեծ 26 26+1=27
  • Գտիր 48 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։ ամենամեծ 48 ամենափոքր 1 48+1=49

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s