Posted in Uncategorized

Մաթեմաթիկայի հաշվետվություն

  • Սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ու դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում ինչպիսի՞ մաթեմատիկական նախագծերի եք մասնակցել։ Նախագծերից ո՞րն է ձեզ ամենից շատ դուր եկել։
  • Մասնակցե՞լ եք մաթեմատիկական ամենամսյա ֆլեշմոբներին։
  • Նշեք հրապարակումների քանակը։
  • Տեղադրեք մաթեմատիկա բաժնի հղումը։

https://garnik.school.blog/2020/12/16/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%ad%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80%e2%80%a4/

https://garnik.school.blog/2020/12/09/%d5%ab%d5%b4-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6-%d5%ad%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80/

https://garnik.school.blog/2020/12/09/%d5%ad%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%ab%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%ac/

https://garnik.school.blog/2020/12/08/%d5%a1%d5%b5%d5%aa%d5%b4-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ae%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%ad%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%ab%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1/

https://garnik.school.blog/2020/11/26/%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%9d-%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d5%be-%d5%a2%d5%a1%d5%aa%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-2/

https://garnik.school.blog/2020/11/25/%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%9d-%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d5%be-%d5%a2%d5%a1%d5%aa%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4%d6%89/

https://garnik.school.blog/2020/11/20/%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%9d-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%ab%d6%81-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ae%d5%be%d5%b8%d5%b2-%d5%ad%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%bd2%d6%89/

https://garnik.school.blog/2020/11/19/%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%9d-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%ab%d6%81-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ae%d5%be%d5%b8%d5%b2-%d5%ad%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80/

https://garnik.school.blog/2020/11/18/%d5%a9%d5%be%d5%ab-%d5%a2%d5%a1%d5%aa%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80/

https://garnik.school.blog/2020/11/17/11-17-2020/

https://garnik.school.blog/2020/11/13/%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8/

https://garnik.school.blog/2020/11/11/%d5%a9%d5%be%d5%ab-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af/

https://garnik.school.blog/2020/11/03/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6-2020/

https://garnik.school.blog/2020/10/19/19%e2%80%a410%e2%80%a42020/

https://garnik.school.blog/2020/10/16/15-16%e2%80%a410%e2%80%a42020/

https://garnik.school.blog/2020/09/30/%d5%a9%d5%be%d5%ab-%d5%a2%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%b8%d6%82/

https://garnik.school.blog/2020/09/29/617/

https://garnik.school.blog/2020/09/24/%d5%a9%d5%be%d5%ab-%d5%af%d6%81%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4/

Իմ ամենաշատ սիրածը աշխաատանքը դա Ուսումնական աշուն է:

https://garnik.school.blog/2020/11/03/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6-2020/

Սա ել իմ մաթեմաթիկայի լինքը :

https://garnik.school.blog/category/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1/

Ես ունեմ