Posted in Մայրենի

Ինչպես ճանաչեցի Հովհանես Թումանյանին

Ես առաջին անգամ ճանաչեցի Հովհանես Թումանյանին հինգ տարեկանում երբ ես դիտեցի եղբոյրըս հետ շունն ու կատուն բալադը: Այտ ժամանակել մայրիկս սկսեց հայրիկիս հետ գնել Հովհանես Թումանյանի հեքիթները և բալադները փազլները: Ես շատ ուրախացա և սկսեցի հավաքել: Դրանցից էլ շունն ու կատուներ, ձախորդ փանոսը և այլ: Հիմա մենք դպրոցում անցնում ենք Հովհանես Թումանյանի հեքիաթները բալադները և այլն: Այսպես ես ծանոթացա Հովհանես Թումանյանի հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s